Bilateralna integracja


Program szkolny trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych – 12 godzin zegarowych)
Program indywidualny trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne – 24 godziny zegarowe)

Program szkolny i program indywidualny to dwa niezależne od siebie szkolenia.

Bilateralna Integracja
Terminy szkoleń Bilateralnej IntegracjiTerminarz szkoleń

Co to jest Bilateralna Integracja (BI)?

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej. Bilateralna integracja to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu).

Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.

Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Do kogo skierowany jest program Bilateralnej Integracji (BI)?

Jest to program zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Ci prezentują często niedojrzałość w systemie motorycznym. Wówczas może ujawnić się słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słaba pamięć, słaba kontrola mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

 

Symptomy zaburzeń obustronnej integracji, integracji bilateralnej (BI):

 • Często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym
 • Obniżona obustronna koordynacja (np. łapanie piłki)
 • Trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa
 • Unikanie przekroczenia linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia)
 • Niewykształcona w pełni lateralizacja
 • Niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (kopanie piłki w ruchu)

 

Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg SHEILA DOBIE

Program ten opracowano jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne.

W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz.

Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji:

 • Poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni).
 • Poprawa równowagi statycznej i dynamicznej.
 • Lepsza kontrola postawy.
 • Lepsza współpraca między półkulami.
 • Poprawa współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył.
 • Poprawa poczucia kierunku.
 • Poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu.
 • Automatyzacja ruchu.
 • Jest możliwa wielozadaniowość.
 • Poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci

Mogą być dodatkowe korzyści takie jak wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

 

Program ćwiczeń jest etapowy. Każdy element ćwiczeń jest łatwy do przeprowadzenia. Ćwiczenia zmieniamy, kiedy osiągniemy podniesienie poziomu sprawności fizycznej lub kiedy osiągnięty zostanie prawidłowy ruch każdego segmentu. W późniejszym czasie są dodawane wielozadaniowe elementy, które obejmują wizualne i słuchowe przetwarzanie.

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej (obustronnej integracji) z innymi programami ruchowymi np. programem INPP lub programem integracji sensorycznej (SI).

Cechą charakterystyczną programu integracji bilateralnej jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzanie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych.

 

Diagnostyka

Podjęcie programu terapii integracji bilateralnej jest poprzedzone diagnostyką, w celu wykrycia problemów w rozwoju dziecka. Diagnoza powinna obejmować również takie obszary jak wyniki w nauce, sprawność fizyczną, rozwój, funkcje słuchowe i wzrokowe. Wyniki testów diagnostycznych dają pozycję startową dla rozpoczęcia ćwiczeń oraz dają możliwość oceny postępów (ewaluacja).

Oprócz standardowych dowodów zmian zachodzących podczas programu ćwiczeń są też dowody subiektywne np. obserwacja rodziców, nauczycieli, terapeutów, samych dzieci, co w sumie da całościowy obraz rzeczywistych zmian.

 

Szkolenie przeznaczony jest dla

Szkolenie przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli nauczania zintegrowanego, pedagogów wspierających, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli wychowania fizycznego, terapeutow integracji sensorycznej, psychologów, logopedów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi, które mają problemy z : zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

 

Program szkolny i program indywidualny to dwa niezależne od siebie szkolenia.

Bilateralna Integracja
Program szkolny

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 09:00 – 15:00

Koszt szkolenia 450 zł

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)
Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00

Koszt: 2200 zł

W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby, które nie ukończyły szkolenia Bilateralna Integracja – Program szkolny

Uczestnicy uzyskują tytułu licencjonowanego terapeuty Bilateralnej Integracji. Po szkoleniu będą Państwo mieli uprawnienia do prowadzenia diagnozy i programu terapii.

Uprawnienia po ukończeniu szkolenia

Bilateralna Integracja – program szkolny (16 h):

 • obejmuje tylko kilka wybranych ćwiczeń z programu terapeutycznego ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego
 • uczestnik dostaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do pracy z grupą dzieci (uczestnik nie jest terapeutą BI)
 • wybrane elementy diagnozy dostosowane do możliwości i czasu w placówce szkolnej
 • nie ma prawa posługiwać się logo

Bilateralna Integracja – program indywidualny (32 h):

 • bardzo duża ilość ćwiczeń (około 400) pozwalająca na indywidualne podejście do pacjenta
 • uczestnik może pracować indywidualnie i grupowo
 • każdy sam układa program terapii w oparciu o wskazówki z szkolenia
 • terapeuta może uczestniczyć po roku w dwudniowej superwizji, która jest dalszym etapem szkolenia i daje możliwość poznania jeszcze większej ilości ćwiczeń i zapoznaniem się  z najnowszymi badaniami oraz wiadomościami na tematy związane z bilateralną integracją (np. na temat mózgu) – (szczegółowe informację o superwizji u prowadzących)
 • prawo do wykonywania pełnej diagnozy i pisania raportów z oceny procesów ruchowych
 • uczestnik dostaje zaświadczenie i zostaje terapeutą BI
 • ma prawo posługiwać się logo BI
 • możliwość dalszego rozwoju, np. zdobycie tytułu trenera programu szkolnego (trener może prowadzić szkolenia – program szkolny) lub ukończenie BMT (program przeznaczony do pracy w ramach wychowania fizycznego, kiedy będzie już w Polsce)
 • każda osoba która jest certyfikowanym terapeutą ma prawo być na stronie Akademii Bilateralnej Integracji (strona w budowie)

Prowadzący:

Katarzyna Rychetsky – pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena- IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i szkoleniey podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor  metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy szkolenie kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Opracowanie na podstawie materiałów szkoleniowych: „Program ćwiczeń bilateralnej integracji bramą do sukcesu. Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających Bilateralną Integrację wg Sheila Dobie”. Szkoleniowiec Andy Dalziell. Organizator i tłumaczenie materiałów w Polsce Katarzyna Rychetsky 2012 CWR Dobry Start.

Najbliższe terminy szkoleń Bilateralna Integracja

Bilateralna Integracja Program Indywidualny 2 – 4 października 2020

Termin: 2 - 4 października 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO

Bilateralna Integracja Program Indywidualny 27-29 listopada 2020

Termin: 27 - 29 listopada 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO

Zapisz się