Sylwia Przondo


Terapeuta

Sylwia Przondo

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody Warnkego, terapeuta metody „Dyna-Linqua M.S.”, terapeuta miofunkcjonalny oraz terapeuta ręki.

Zawodowo zajmuję się diagnozą oraz terapią wad i zaburzeń mowy, terapią ręki, a także terapią metodą Warnkego.

Ponieważ w terapii kieruję się zasadą: „Dostosuj metodę do dziecka, nie dziecko do metody”, jestem gorącą zwolenniczką edukacji daltońskiej.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, uwielbiam podróże oraz dobrą literaturę.

Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Uniwersytecie Wrocławskim, a także Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS).

Ukończone szkoleniey i szkolenia

 • Afazja- dzieci. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci. Diagnoza i terapia
 • Afazja- diagnoza i terapia
 • Rewolucje z afazją- praca z dzieckiem z perspektywy terapeuty i rodzica
 • Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego
 • Program RDI w pracy nad relacją, komunikacją i myśleniem osób z ASD
 • Stymulowanie komunikacji w autyzmie- od zabawy do dialogu
 • Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno - twarzowego
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci - aspekt logopedyczny
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (I stopień)
 • Wczesna diagnoza i stymulacja
 • Terapia taktylna
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych
 • Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel
 • Regulatory funkcji MFS - nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej (I, II stopień)
 • Warsztat nowoczesnego logopedy
 • Szkolenie metody „Dyna-Linqua M.S.”
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii
 • Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego
 • Metoda Warnkego- trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego- APD
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard Blythe
 • Terapia ręki (I, II stopień)
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Terapia ręki - jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się
 • Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju
 • Szkolenie Glottodydaktyki i Glottoterapii
 • Metoda Dobrego Startu
 • Drama i Logorytmika w teorii i praktyce
 • Pedagogika planu daltońskiego w edukacji elementarnej
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Piękny umysł dziecka
 • Praca z uczniem zdolnym

Uprawnienia i diagnozy

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju. Profil edukacyjny PEP-R
 • KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż.
 • KOLD - karty oceny logopedycznej dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.
 • Audio4Lab- urządzenie do diagnozowania i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Narzędzie M-CHAT-R/F
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Kontakt:

tel. +48 697 690 640
e-mail: sprz@interia.pl